นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ประธานศาลฎีกาคนที่ 50

ชนากานต์ธีรเวชพลกุล

นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาคนปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นผู้หญิงคนที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ นางชนากานต์ เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2487 จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นางชนากานต์ เริ่มรับราชการในตำแหน่งเลขานุการกองคดี กรมศาลยุติธรรม เมื่อปี พ.ศ. 2511 และ ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด

ประสบการณ์และผลงานของชนากานต์ ธีรเวชพลกุล

 • เคยดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี
 • ผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพ
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์
 • รองประธานแผนกคดีอาญาในศาลฎีกา
 • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา

ผลงานที่โดดเด่น

 • มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
 • ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
 • เป็นวิทยากรบรรยายและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป

รางวัลและเกียรติยศ

 • รางวัลพญาไทมงคล ประจำปี พ.ศ. 2557
 • รางวัลดีเด่น ด้านการบริหารจัดการคดีเยาวชนและครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2562

นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเท เสียสละ และ ทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน นางชนากานต์ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้พิพากษา และ เป็นบุคคลสำคัญในระบบตุลาการไทย

You Might Also Like