วิธีคิดเปอร์เซ็นต์
ข่าว

เปอร์เซ็นต์ คืออะไร วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ

เปอร์เซ็นต์ คือ การเปรียบเทียบจำนวนสองค่าในอัตราส่วนต่อร้อย และมักถูกเขียนในรูปของสัญลักษณ์ “%” ปัจจัยหลักในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ คือ จำนวนที่ต้องการเปรียบเทียบ (จำนวนที่สนใจ) และจำนวนรวม (จำนวนทั้งหมด)