เปอร์เซ็นต์ คืออะไร วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ แบบง่ายๆ

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ คือ การเปรียบเทียบจำนวนสองค่าในอัตราส่วนต่อร้อย และมักถูกเขียนในรูปของสัญลักษณ์ “%”

ปัจจัยหลักในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ คือ จำนวนที่ต้องการเปรียบเทียบ (จำนวนที่สนใจ) และจำนวนรวม (จำนวนทั้งหมด) โดยใช้สูตร

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์=(จำนวนที่สนใจจำนวนทั้งหมด)×100เปอร์เซ็นต์=(จำนวนทั้งหมดจำนวนที่สนใจ​)×100

เช่น ถ้าสินค้าลดราคา 20% แสดงว่า สินค้านั้นลดราคา 20 บาท จากราคาเต็ม 100 บาท หรือ หากนักเรียนสอบผ่าน 70% แปลว่า มีนักเรียน 70 คน ผ่านการสอบ จากนักเรียนทั้งหมด 100 คน

เปอร์เซ็นต์ เป็นเครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสายงานต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงส่วนลด, กำไร, ขาดทุน, อัตราดอกเบี้ย, และความน่าจะเป็น และยังสามารถใช้เป็นการแสดงความเชื่อมั่นหรือค่าความน่าจะเป็น เช่น “มีโอกาส 50% ที่ฝนจะตก” หรือ “ฉันมั่นใจ 95% ว่าคำตอบนี้ถูกต้อง”

สรุปแล้ว, เปอร์เซ็นต์เป็น วิธีการเปรียบเทียบจำนวนโดยอ้างอิงกับจำนวนร้อยหรือร้อยละและมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายด้านของชีวิตประจำวัน ดู วิธีคิดเปอร์เซ็นต์

You Might Also Like