วันอัฏฐมีบูชา: รำลึกการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา หรือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (เดือน 6 ของไทย) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหนึ่งในพุทธกาล ตรงกับ พฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567

ความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชา

  • รำลึกถึงเหตุการณ์ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ: หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน เหล่าพระสาวกและประชาชนได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย
  • แสดงความคารวะ: เป็นการแสดงความคารวะต่อพระพุทธองค์ ผู้ทรงประทานธรรมะอันประเสริฐเพื่อโปรดสรรพสัตว์
  • ตระหนักถึงความไม่เที่ยง: เตือนใจให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิต ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง

กิจกรรมในวันอัฏฐมีบูชา

  • เวียนเทียน: พุทธศาสนิกชนนิยมเวียนเทียนเพื่อเป็นการบูชาระลึกถึงพระพุทธคุณ
  • ฟังธรรม: ฟังพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชา
  • นั่งสมาธิ: ปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกสติและสมาธิ
  • ทำบุญ: ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

วันอัฏฐมีบูชา เป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติธรรม และตั้งมั่นในศีล เพื่อดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระพุทธองค์

You Might Also Like