ความเป็นมา วันวิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกน้อมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ 3 ประการ เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันวันเดียวกัน คือ

 • การประสูติ ของพระพุทธเจ้า : เจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติ ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ กรุงกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล เมื่อเช้าตรู่วันเพ็ญเดือน 6 ปี พ.ศ. 621 (ก่อนคริสตกาล 80 ปี)
 • การตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า : ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ กรุงพุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อยามรุ่งอรุณวันเพ็ญเดือน 6 ปี พ.ศ. 628 (ก่อนคริสตกาล 73 ปี)
 • การปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า : ใต้ต้นสาละคู่ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ปี พ.ศ. 683 (ก่อนคริสตกาล 41 ปี)

การกำหนดวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ของทุกปี แต่ละประเทศอาจมีการกำหนดวันที่แตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับคติและประเพณีปฏิบัติ

 • ในประเทศไทย กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ
 • ในต่างประเทศ บางประเทศกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ศรีลังกา
 • บางประเทศ กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนา แต่ไม่ใช่เป็นวันหยุดราชการ เช่น อินเดีย

กิจกรรมในวันวิสาขบูชา

พุทธศาสนิกชนทั่วโลกนิยมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ดังนี้

 • ทำบุญตักบาตร
 • ฟังพระธรรมเทศนา
 • เวียนเทียน
 • ปล่อยนก ปล่อยปลา
 • งดเว้นอบายมุข
 • ตั้งจิตอธิษฐาน
 • ศึกษาหลักธรรมคำสอน

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่สำคัญที่สุดของพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้า ที่ทรงประทานธรรมะอันประเสริฐเพื่อโปรดสัตว์ ช่วยให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต

นอกจากนี้ วันวิสาขบูชายังเป็นวันที่ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพในโลก เพราะหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นย้ำถึงความเมตตา กรุณา

ในยุคปัจจุบัน ที่โลกเต็มไปด้วยความวุ่นวาย วันวิสาขบูชายังเป็นโอกาสที่ดีให้พุทธศาสนิกชนได้กลับมาทบทวนตนเอง ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า

เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขทั้งในกายและใจ

You Might Also Like