วันต่อต้านยาเสพติด: ร่วมสร้างสังคมปลอดภัย ปราศจากยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด และร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้

สำหรับประเทศไทย วันต่อต้านยาเสพติด มีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ในปี พ.ศ. 2567 ธีมหลักของวันต่อต้านยาเสพติดโลกคือ “People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention” หรือ “ผู้คนมาก่อน: หยุดตราหน้าและเลือกปฏิบัติ เสริมสร้างการป้องกัน

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกัน มากกว่าการปราบปราม โดยให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ส่งเสริมให้ครอบครัวอบรมสั่งสอนบุตรหลาน และสร้างชุมชนเข้มแข็ง

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

มีการจัดขึ้นอย่างหลากหลายทั่วประเทศ เช่น

  • การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
  • การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เคยติดยาเสพติด
  • การรณรงค์ให้ประชาชนแจ้งเบาะแสผู้ค้ายาเสพติด
  • การจัดกิจกรรมสันทนาการและกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจสิ่งที่ดีงาม

ทุกคนมีส่วนร่วม ในการต่อสู้กับยาเสพติด โดยสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆ ดังนี้

  • ดูแลอบรมสั่งสอนบุตรหลาน ให้รู้จักโทษของยาเสพติด และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
  • เป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับเด็กและเยาวชน
  • ร่วมกิจกรรมรณรงค์ เกี่ยวกับยาเสพติด
  • แจ้งเบาะแส ผู้ค้ายาเสพติด
  • สนับสนุนผู้เคยติดยาเสพติด ให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เราจะสามารถสร้างสังคมไทยให้ปลอดภัย ปราศจากยาเสพติด และนำพาประเทศไสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ในปี พ.ศ. 2567 คือ “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

เราทุกคน สามารถเป็นส่วนหนึ่งของพลังนี้ ร่วมสร้างสังคมไทยที่ปราศจากยาเสพติด

You Might Also Like