การศึกษา

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2563 คำขวัญ ประวัติ ความเป็นมา

เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้ตรงกับวันที่วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นหนึ่งในวันสำคัญของคนไทย เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดพระเนตรสุริยุปราาคาเต็มดวง ที่คำนวณไว้ล่วงหน้า 2 ปี อย่างแม่นยำ รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติไทย พร้อมเทิดพระเกียรติให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่